$type=ticker$count=12$cols=4$cate=0

Nabór 2017 - Rekrutacja do przedszkoli oraz szkół podstawowych

​Burmistrz Śremu poinformował o terminach przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym o terminach składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych.

Nabór 2017 - Rekrutacja do przedszkoli oraz szkół podstawowych


Na stronie www.nabor.srem.pl znaleźć można informacje nt. przedszkoli i szkół podstawowych biorących udział w rekrutacji na rok szkolny 2017/2018. W zakładce dokumenty znajdują się wzory formularzy oraz informacje dot. naboru.

Począwszy od pierwszego dnia podanego w harmonogramie naboru, będzie możliwość przez elektroniczny system, zapisać swoje dziecko do wybranego przez siebie przedszkola czy szkoły podstawowej. Istnieje możliwość pobrania formularzy wniosków w sekretariatach przedszkoli i szkół biorących udział w rekrutacji.

PRZEDSZKOLA - informacje dla rodziców


REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018


W celu ułatwienia dostępu do informacji o wszystkich przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Śrem oraz skrócenia czasu oczekiwania na listy dzieci przyjętych, stworzone zostały jednolite zasady naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

1) Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsce prowadzone jest na WNIOSEK rodziców/prawnych opiekunów.

2) Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które uczęszczają już do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wypełniają w przedszkolu lub w szkole podstawowej DEKLARACJĘ o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018.

3) W przypadku zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej po raz pierwszy rodzice/prawni opiekunowie wypełniają wniosek, rozpoczynając od wyboru przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której w pierwszej kolejności chcieliby zapisać swoje dziecko. Istnieje możliwość zapisu dziecka jeszcze do dwóch kolejnych placówek. Dokonanie wyboru przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej drugiej i trzeciej preferencji zwiększa szansę na przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w przypadku, gdy wybranym w pierwszej kolejności przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej zabraknie miejsc.

4) Naboru do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dokonuje się wg kryteriów naboru:

a) w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze gminy Śrem,

b) w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ppkt a) niż liczba wolnych miejsc, na I ETAPIE postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
wielodzietność rodziny dziecka,
niepełnosprawność dziecka,
niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka,
niepełnosprawność obojga rodziców dziecka,
niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,
samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
objęcie dziecka pieczą zastępczą;
kryteria, o których mowa powyżej mają jednakową wartość równą „1”.

c) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na II ETAPIE postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria uchwalone przez Radę Miejską w Śremie:
oboje rodzice kandydata pracują lub studiują w systemie stacjonarnym - 30 punktów,
uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola - 15 punktów,
czas pobytu kandydata w przedszkolu określono powyżej 5 godzin dzienne – 5 punktów.

5) Wniosek wypełniony drogą elektroniczną należy wydrukować i wraz z załącznikami dostarczyć tylko do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej pierwszego wyboru.

6) Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole/szkoła dysponująca wolnymi miejscami przystępują do rekrutacji uzupełniającej.

PRZEDSZKOLA
WYMAGANE DOKUMENTY


1) Wniosek można wypełnić na stronie: (http://www.nabor.srem.pl) lub w sekretariacie przedszkola/szkoły podstawowej.

2) Do wniosku należy załączyć Oświadczenie, które można pobrać w sekretariatach przedszkoli lub ze strony http://www.nabor.srem.pl w zakładce dokumenty.

3) Deklarację można wypełnić na stronie: (http://www.nabor.srem.pl) lub w sekretariacie przedszkola lub szkoły podstawowej, do której dziecko aktualnie uczęszcza.

4) W przypadku zaznaczenia we wniosku „TAK” przy niżej wymienionych kryteriach, należy dodatkowo przedstawić następującą dokumentację:
niepełnosprawność dziecka,
niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka,
niepełnosprawność obojga rodziców dziecka,
niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,
Oryginał orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
objęcie dziecka pieczą zastępczą,
Oryginał dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.)

PRZEDSZKOLA
WAŻNE TERMINY


Kontynuacja edukacji przedszkolnej

30 marca od godz. 7:00 - 7 kwietnia do godz. 24:00

Złożenie w przedszkolu/szkole, podpisanej deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

10 kwietnia od godz. 7:00 - 21 kwietnia do godz. 15:00

Składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

24 kwietnia od godz. 7:00 - 27 kwietnia do godz. 15:00

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.

28 kwietnia godz. 12:00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

28 kwietnia od godz. 12:00 - 9 maja do godz. 15:00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

10 maja godz. 12:00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Możliwość sprawdzenia w systemie, gdzie dziecko zostało przyjęte.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

19 maja godz. 12:00

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

22 maja od godz. 7:00 - 26 maja do godz. 15:00

Rejestracja w systemie wniosków oraz złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

29 maja od godz. 7:00 - 30 maja do godz. 15:00

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.

31 maja godz. 12:00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

31 maja od godz. 12:00 - 2 czerwca do godz. 15:00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

5 czerwca godz. 12:00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Możliwość sprawdzenia w systemie, gdzie dziecko zostało przyjęte.

SZKOŁY PODSTAWOWE - informacje dla rodziców


REKRUTACJA DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018


W celu ułatwienia dostępu do informacji o wszystkich szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Śrem oraz skrócenia czasu oczekiwania na listy dzieci przyjętych, stworzone zostały jednolite zasady naboru do szkół podstawowych.

1) Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, którym ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie ZGŁOSZENIA dzieci zamieszkałe w tym obwodzie. Do szkoły obwodowej dzieci przyjmowane są z urzędu, to znaczy, że nie podlegają procesowi rekrutacji. Obwody szkół określa uchwała. Druk zgłoszenia należy wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie swojej szkoły obwodowej.

2) W przypadku zapisu dziecka do szkoły spoza obwodu należy wypełnić WNIOSEK, wskazując w nim szkoły uszeregowane od najbardziej preferowanej do najmniej preferowanej. Należy mieć na uwadze kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Śrem:
w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata – 10 pkt,
w obwodzie szkoły podstawowej/zespołu szkół zamieszkują krewni kandydata (np. babcia, dziadek) wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu kandydatowi należytej opieki – 5 pkt,
miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej/zespołu szkół – 2 pkt.
Wniosek wypełniony drogą elektroniczną należy wydrukować, podpisać i dostarczyć tylko do szkoły podstawowej pierwszego wyboru.
SZKOŁY PODSTAWOWE
WYMAGANE DOKUMENTY
1) Wniosek można pobrać i wypełnić na stronie http://www.nabor.srem.pl lub w sekretariatach szkół.

2) Zgłoszenie można pobrać i wypełnić na stronie http://www.nabor.srem.pl lub w sekretariatach szkół.

3) Do wniosku należy załączyć Oświadczenie, które można pobrać w sekretariatach szkół lub ze strony http://www.nabor.srem.pl w zakładce dokumenty.

UWAGA!
W przypadku rekrutacji do:
1. Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Śremie;
2. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Śremie;
Do wniosku należy dołączyć dodatkową dokumentację określoną przez dyrekcję szkoły.

SZKOŁY PODSTAWOWE
WAŻNE TERMINY


Postępowanie rekrutacyjne do szkół podstawowych

10 kwietnia od godz. 7:00 - 28 kwietnia do godz. 15:00

Złożenie wydrukowanego i podpisanego zgłoszenia/wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) w szkole pierwszego wyboru.

Rejestracja w systemie:
zgłoszenia - w przypadku zapisu dziecka do szkoły obwodowej,
wniosku - w przypadku zapisu dziecka do szkoły spoza obwodu.

2 maja 9 maja

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.

10 maja godz. 12:00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

10 maja od godz. 12:00 - 16 maja do godz. 15:00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

17 maja godz. 12:00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Możliwość sprawdzenia w systemie, gdzie dziecko zostało przyjęte.

Postępowanie uzupełniające do szkół podstawowych

9 czerwca godz. 12:00

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

12 czerwca od godz. 7:00 - 16 czerwca do godz. 15:00

Rejestracja w systemie wniosków oraz złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

19 czerwca od godz. 7:00 - 20 czerwca do godz. 15:00

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.

21 czerwca godz. 12:00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

21 czerwca od godz. 12:00 - 27 czerwca do godz. 15:00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

29 czerwca godz. 12:00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Możliwość sprawdzenia w systemie, gdzie dziecko zostało przyjęte.

SZKOŁY PODSTAWOWE
ODDZIAŁY SPORTOWE


Wykaz szkół podstawowych, w których na poziomie klasy IV szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018 planuje się uruchomienie oddziałów sportowych:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie:
a) klasa o profilu piłka nożna – piłka siatkowa,

2. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Braci Barskich w Śremie:
a) klasa o profilu pływanie,
b) klasa o profilu piłka siatkowa – piłka koszykowa,

3. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie:
a) klasa o profilu tanecznym,

4. Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Śremie
a) klasa o profilu piłka nożna.

ODDZIAŁY SPORTOWE
WAŻNE TERMINY


Terminy prób sprawności fizycznej
podczas postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych
25 kwietnia 26 kwietnia Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do oddziałów sportowych.
28 kwietnia
godz. 12:00 Opublikowanie list dzieci, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.
Terminy prób sprawności fizycznej
podczas postępowania uzupełniającego do szkół podstawowych
14 czerwca Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.
19 czerwca
godz. 12:00 Opublikowanie list dzieci, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

Wszelkich informacji dot. przyjmowania uczniów do klas sportowych udzielają dyrektorzy w/w szkół.

SZKOŁY PODSTAWOWE
INNOWACJE PEDAGOGICZNE


Wykaz szkół podstawowych, w których na poziomie klasy IV szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018 planuje się uruchomienie oddziałów z innowacjami pedagogicznymi:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie:
a) oddział z innowacją pedagogiczną językowo – kulturową (dodatkowe godziny w tygodniu z j. angielskiego – 1h, z j. polskiego – 1 h, informatyki – 1 h).

2. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie:
a) oddział z innowacją pedagogiczną z zakresu programowania (dodatkowa 1 godzina w tygodniu z informatyki).

Wszelkich informacji dot. przyjmowania uczniów do oddziałów z innowacjami pedagogicznymi udzielają dyrektorzy w/w szkół.
SZKOŁY PODSTAWOWE
ODDZIAŁ DWUJĘZYCZNY
W roku szkolnym 2017/2018 planuje się w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie (powstałej z przekształcenia Gimnazjum Nr 1 im Polskich Noblistów w Śremie), uruchomienie na poziomie klasy VII oddziału dwujęzycznego z wykładowym językiem angielskim.

Wszelkich informacji dot. przyjmowania uczniów do oddziału dwujęzycznego udziela dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie.

SZKOŁY PODSTAWOWE
ZMIANY OBWODÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH


W związku z reformą oświaty na terenie gminy Śrem, z przekształcenia Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie, zostanie utworzona Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie, która swoim obwodem będzie obejmowała ulice:
1 Maja
Aleja Solidarności
Andersena
Brzechwy 10,12, 14, 16, 35-43
Cypriana Kamila Norwida
Dezyderego Chłapowskiego 1-20, 22, 24, 24a, 26, 28
Długa
Elizy Orzeszkowej
Grunwaldzka
Jana Matejki
Jastrzębia
Józefa Chełmońskiego 1, 1A, 1B, 3
Korczaka
Makuszyńskiego
Marii Konopnickiej
Puchalskiego
Strusia
Władysława Reymonta
Zielona
Zofii Nałkowskiej
Żurawia
W roku szkolnym 2017/2018 istnieje możliwość przyjęcia uczniów, którzy ukończyli klasę III oraz klasę VI szkoły podstawowej, odpowiednio do klasy IV oraz do klasy VII szkoły podstawowej utworzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie na wniosek rodziców. Wniosek należy składać w sekretariacie szkoły w terminach od 10 do 28 kwietnia 2017 r.


SZKOŁY PODSTAWOWE
OBOWIĄZEK SZKOLNY


Obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie ma możliwość rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

KOMENTARZE

Nazwa

.Nowoczesna,1,1 listopada,2,100 lat Niepodległości,3,100-lecie Powstania Wielkopolskiego,1,11 listopada,3,160 lat,2,1947. Świat zaczyna się teraz,1,20 października,1,20lecie,1,26 finał,2,6 grudnia,1,6. Mróz Śrem Półmaraton,8,7. Mróz Śrem Półmaraton,3,78. Rocznica Rozstrzelania Synów Ziemi Śremskiej,1,abra meble,2,absurd drogowy,1,Ada Frąckowiak,1,Adam Leandowski,1,Adam Lewandowski,17,Adam Mieloch,1,Adrian Stempniak,2,Aeroklubu Leszczyński,2,afera śmieciowa,1,afromental,5,Agata Przybyłek,2,Agnieszka Chylińska,5,Agnieszka Lis,1,Agnieszka Olejnik,1,Agnieszka Skarbecka,1,Air Show,1,akademia piłkarska,5,akcent,1,akcja,2,akcja krwiodawstwa,2,akcja wakacje,1,aktor,2,aktywność,2,Aktywny Ekonom,2,Aleksandra Arendt,1,Allsafe,1,amazonki,1,amfetamina,2,amfiteatr,1,Amigo Band,1,Andrzej Duda,3,Andrzej Duda w Śremie,1,andrzej walter,1,angielski,2,angielski dla dorosłych,1,angielski dla dzieci,2,angielski dla młodzieży,1,ankieta,1,Anna Maria Wesołowska,1,Anna Wyszkoni,3,anna żebrowska,1,apel poległych,4,apel smoleński,3,Apetyt na więcej,1,Aqua Fitness,1,Aqua Party,1,areszt,1,Areszt Śledczy,1,artykuł zewnętrzny,2,aura park,1,awaria prądu,1,bajki,1,Bajkoland Jeziorany,1,Balilali,1,balon,2,Bałtyk,1,bańki mydlane,1,Bartosz Smektała,1,basen,14,baza treningowa,1,bazar,1,Beach Rugby,1,Beach Soccer,1,Betlejem Poznańskie,1,betoniarka,1,bezdomni,1,biblioteka,4,Biedronka,3,bieg,19,bieg niepodległościowy,1,bieg przełajowy,1,bieg szymanowski,1,bieg z jajem,1,Biegacz,1,bieganie,20,biesiada,1,biesiada rodzinna,1,bieżnia,1,biografia,1,Bitwy Morskie,13,blok,2,bloki,1,Bodychrist,1,Bodzyniewo,1,boiska sportowe,1,boisko,4,boisko boczne,1,boks,13,boks Śrem,2,boogie boys,1,borys,1,Borys Galewski,2,Boże Ciało,3,Boże Narodzenie,4,bracia walewscy,1,brak prądu,1,bricomarche,1,brylant,1,Budżet Obywatelski,8,Budżet Obywatelski Śremu,3,Budżet Obywatelski Śremu 2019,1,burmistrz,3,Burmistrz Dolska,1,burmistrz śremu,19,burza,7,Camasutra,4,Camping Hill,7,Capella Canta Brass,1,cennik,2,chodnik,1,chylińska,2,Ciekawostki,259,Cientrum Kultury,1,Circle K,1,Cisza Jak Ta,1,Classic Quartet,1,cleo,1,cmentarz,4,Cmentarz Komunalny,1,Cmentarz Parafialny,1,cmentarz żydowski,1,Co? Gdzie? Kiedy?,1,Coca Cola,1,coma,1,cross,1,cyrk,4,cyrk Arena,1,cyrk bez zwierząt,2,Czat,1,cztery osiemnastki,1,Cztery płatki śniegu,1,czwarta strona,24,czytelnik,1,ćwiczenia,1,dachowanie,2,Dachser,1,Damian Skrzypczak,1,damian wrzesiński,2,Dawid Łagowski,1,dawny strój,1,Dąbrowa,1,Dbaj o siebie,1,Debata,1,deszcz,3,dietetyk,1,diler,2,disco polo,8,Dj Ricken,1,dj zefir,2,dla dzieci,1,dla zdrowia,1,długi weekend,1,dmuchawce latawce wiatr,1,Dni Książa Wlkp.,4,Dni Mechlina,1,dni śremu,47,dni śremu 2015,2,dni śremu 2016,11,dni śremu 2017,14,Dni Śremu 2018,6,Dni Śremu 2019,1,Dolsk,1,dolska dycha,2,Dolska Liga Halowa,1,Dom Handlowy "Kamienica",2,dom kultury,1,Dominik Kubera,1,Dominik Sworowski,1,dotacje,1,dożynki,4,Dożynki gminne,1,dret,3,droga,1,drogi,1,drogowcy,3,drogówka,2,drzewostan,1,Drzonek,1,drzwi otwarte,1,dyżur,1,dzieci,7,dziedzi,1,dziennikarz,1,Dzień babci i dziadka,1,dzień dziecka,4,dzień dziecko,1,dzień logistyka,1,dzień niepodległości,3,dzień spedytora,1,Dżej Dżej,1,e-Lech ’02,1,E. Lockhart,1,Educarium,1,Edukacja,163,Edunatu,1,edykacja,1,egzamin,1,ekologia,1,ekonom,3,Ekonom Talent Show,1,ekonomik,6,Elisabeth Åsbrink,1,Emil Majsner,1,Emily Jenkins,1,Enea,2,enej,1,Erinaceus,1,escape room,1,Etna,1,eTwinning,1,Eucaliptus,2,Euro-Pegaz,1,Europejski Tydzień Sportu,1,EuroWeek,1,Ewa i Paweł Piątek,1,Ewa Jach,1,Ewa Kaźmierczak,1,Ewa Piątek,1,Extasy,1,extazy,1,facebook,1,fajerwerki,3,Feniks Śrem,1,Fenix,1,Ferie,1,FESS,1,festiwal,2,festyn,14,festyn charytatywny,1,festyn rodzinny,6,Filip Pijacki,1,Film,5,fit therapy,1,fitnes,1,fitness,4,fitness Śrem,1,Fitness Śremski Sport,1,Fitness w Śremie,1,Flawless,4,flirt,1,Flis,1,Flisacy,1,Florian Łuszczewski,1,FoodTracki,1,Forever Child,1,formacje taneczne,1,fotograf,2,fotografia,5,fotoksiążka,1,frytki,1,fundacja familia,1,futsal,1,futsal Śrem,2,gala,1,Gala bokserska,3,gala boksu,4,galeria,3,Galeria POLONIA,1,gapys,1,gazeta wyborcza,1,Gdańska Formacja Szantowa,1,GH Polonia,2,gimnazjum,1,Gimnazjum nr 1,1,gitary,1,gitarzyści,1,głosowanie,1,gmina Dolsk,1,Gmina Śrem,2,Gminny Ośrodek,1,Gminny Ośrodek Kultury,12,GOK Zanie,1,GOK Zaniemyśl,5,Golec uOrkiestra,3,Good Omen,2,Gorący temat,204,Góra,1,górale,1,gra uliczna,1,grad,2,grafika,1,grafika komputerowa,1,grant,1,Grażyna Kasprzak,1,Great Man Trilogy,5,green bike,4,green bike cup,2,Green Bike Extraliga,1,Green Bike Mega Store,1,Green Park,2,Grupa Akrobacyjna Żelazny,1,Grupa Saller,1,grupa weekend,1,Grzymysław,1,gwiazda,2,Gwiazda Dawida,1,halowa piłka nożna,3,halówka,2,halówka Śrem,1,Hanna Okoniewska,4,happysad,1,Harcerze,1,Harcówka,1,helenki,1,helikopter,1,hip hop,1,historia,7,hitoria,1,HLPN,1,hodowla zwierząt,2,Hubert Sciak,3,i cóż,1,igor kwasiborski,2,Iguana,1,iluminacja śiąteczna,1,iluzionista,1,imieniny,1,imininy,1,Impala,2,impreza,37,impreza charytatywna,3,impreza odwołana,1,inea stadion,30,integracja,1,interwencja,2,interwencja policji,1,inwestycja,2,Inwestycje,4,Inwigilacja,1,ira,2,iv majowy spacer gajowy,1,Izzy amp; the Black Trees,1,ja chyba zwariuje,1,Jabłońska Dance Academy,3,Jacek Jaśkowiak,1,Jacek Krzaklewski,1,Jacek Mejer,3,jagoda,1,Jagodowa miłość,1,Jan Horowski,1,Janusz Kołodziej,1,Janusz Skotarczak,1,Jarosław Hampel,1,jasełka,1,Jasny Horyzont,1,Jazda Indywidualna na czas,1,jedzenie,1,Jerzy Jurga,1,Jerzy Strzelczyk,1,Jeziorany,1,jezioro,11,jezioro grzymisławskie,12,Jędrzej Drobiński,1,Joanna Szarańska,1,jogging,1,Józef Korzeń,1,jrg,1,Julia Bartkowiak,2,Julia Cieślak,2,Julia Jabłońska,2,Julia Trawińska,1,juniorzy,1,Jurad,1,Już nikogo nie słychać,1,Kabaret,1,kabaret moralnego niepokoju,1,Kamil Sieradzki,2,Kamil Szymandera,1,kampania,1,Kapela Średzioki,1,karol łapawa,1,karolina wilczyńska,3,Kasia Hoffa,1,Kasia Tontor,1,katolicki dom kultury,1,Katyń,1,KCEK,2,kebab,1,Kibicuj z Klasą,3,kierowca autobusu,3,kierowca ciągnika,1,kinoteatr Słonko,5,Klasa Okręgowa,5,klasy sportowe,1,Klaudia Popielska,1,kleszcze,1,Klub Łowców Przygód,1,Klub Pod Minogą,1,klub relax,10,Klub Żeglarski Odlewnik Śrem,1,Kłamczucha,1,kłopot parkingowy,2,Kłos Zaniemyśl,1,Kłusownictwo,1,kobiety,3,kodowanie,3,kolej,2,kolej w Śremie,2,Kolejorz,12,Koło PZW nr 127 Śrem-Miasto,1,koło wędkarskie,2,komedia romantyczna,1,komunikacja miejska,8,koncert,79,koncert galowy,1,koncery,1,konig na biegunach,1,Konkurs,40,konkursy,1,konopie,1,konopie indyjskie,1,kontrakt,1,kontrola,2,kopał samochody,1,kopia doskonała,1,Korbolanki,1,Korek,4,korki,4,koszmary zasną ostatnie,1,Kościan,1,kościół,3,Kościół Farny w Dolsku,1,Kotowo,1,kórnickie spotkania z białą damą,1,kórnik,1,kradzież,4,krew,2,Kręcimy dla Marcina,2,Krówka Mała,4,kryminał,10,kryminał psychologiczny,1,Kryptonim Wolność,1,Krzyżanowo,1,KSA,4,KSA Fitness Zone,3,Książ Rock Zone Festiwal,1,Książ Wielkopolski,6,książka,17,książka polityczna,1,książki,2,Kukiz 15,1,Kukiz'15,2,Kultura,391,kumór,1,kwiatkowski,5,kwiatowa,1,kwiaty,2,La Pizza amp; Chicken,1,lampy,1,lasery,1,lasz-4,1,Latawce,1,lato,5,lato na plaży,1,lech poznań,44,lech poznań street soccer,1,Lech Poznań Street Soccer Tour,1,Lego,2,Lejdis,2,lekkoatletyka,1,lemon,3,Leopol,1,Leszno,1,Letnia Zadyma w Środku Zimy,1,licencja,1,liceum,1,Liceum Ogólnokształcące,5,licytacje,1,Liczba Mnoga,1,Lidia Liszewska,1,Liga FoodTrucków,1,Liga Halowa,2,Liga powiatowa,1,likwidacja,1,likwidacja boiska,3,lista,1,listonosz,1,LKS Piast Śrem,1,LO Śrem,3,lodowa kraina,1,lodowisko,2,lody,3,lody lida,3,lodziarnia,2,long junior,1,lot,1,loteria,1,loteria fantowa,1,loty widokowe,2,łańcuch światła,3,Łęg,1,Łukasz Skop,1,Magda Bloch,2,majowy spacer gajowy,1,majówka,1,malinowy król,1,malowanie buzi,1,Małachowo,1,Małgorzata Główka,1,Małgorzata Łatka,1,Małgorzata Rogala,2,mandat,1,manicure,1,manicure francuski,1,Manieczki,2,Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa,1,marcel woźniak,3,Marcin Chwałczyński,1,Marcin Horała,1,Marcin Nawrot,1,Marcin Rozmiarek,1,Marcin Szydłowski,1,Marek Szymandera,1,Marek Wilczyński,1,marihuana,2,Marina Beach,4,Mark Maksimovich,1,market,3,Marlena Binkowska,1,Marlena Grewling,2,Marta Radomska,1,martes sport,1,Martyna Senator,1,masa krytyczna,5,masters sport,1,materiał promocyjny,74,Matnia,1,Maturzysta Roku,1,meble,2,mecz,11,medal,1,media expert,2,Melody,1,memoriał,2,memoriał Floriana Łuszczewskiego,1,memoriał michała stryczyńskiego,2,Mezo,4,Mgnienie,1,miasta partnerskie,1,Michał Antczak,1,Michał Chudecki,1,Michał Grabia,1,Michał Mocek,7,Michał Szpak,1,miejsce przyjazne pszczołom,1,mieszkańcy,2,Międzynarodowe Targi Poznańskie,1,Międzyszkolny Ośrodek Sportowy,2,Mikołaj Lasek,1,Mikołajki,2,Milionówki,1,Milog,1,miłość,2,miłość jak z bajki,1,Minecraft,1,Mirek Pawlicki,1,Misio i Krzysio Lampe,1,mistrzostwa,1,Mistrzostwa Śremu zakładów pracy w piłce halowej,1,Młoda Warta,2,młodzi wokaliści,1,młodzież,2,Młodzik,1,mma,1,mokołajki,1,monitoring,1,Monster Truck Show,1,mord,1,morderca,1,morderstwo,1,morze,1,most,2,motocykle,1,motocyklista,1,motocykliści,1,motor,1,Motoweiss,1,mowa ciała,1,Możesz pomóc,1,Mórka,1,Mórz półmaraton,1,Mróz Śrem Półmaraton,7,msza,3,Msza święta,2,MTP Poznań,1,mundur na rowerze,2,mural,1,murawa,3,Must Be the Music,2,muzeum,2,Muzeum Śremskie,6,muzyk,1,muzyka,8,na stygnale,1,Na sygnale,48,na wnuczka,1,nabór,2,nadanie,1,nadanie sztandaru,1,nagroda,2,nagrody,2,napad,3,napad na bank,3,narkotyki,4,narty,1,Natalia Kołaczek,1,Natalia Sońska,4,NATO Tiger Meet,1,nauka angielskiego,1,nauka pływania,1,nawałnica,1,News,2,nie pal śmieci,1,Nie po oczach,1,niedziela,1,Niedziela Palmowa,1,nielegalna uprawa,1,niepodległość,1,niepogległość,1,Niesłabin,1,niż,1,niż Fryderyk,1,noc,1,noc muzeów,1,Nochowo,6,nominacje,1,Nowoczesna,1,nowy rok,1,Nożownik,1,NSJ Śrem,2,obiekt sportowy,1,obóz,1,obóz sportowy,1,obrączki,1,obwodnica,2,obwodnica śremu,1,obyczajowa,3,obywatel Gruzji,1,Oddział Laryngologiczny,1,Odlewnia Żeliwa,3,odwołanie,1,odżywianie,1,Ogień,4,ognisko,1,ogrodnictwo,1,ogrody urody,1,ojczyna,1,ojczyzna,1,Okrutna pieśń,1,okupacja,1,Ola Wrotyńska,1,olej,1,oleje,1,Olga Garstka,2,Olga Rudnicka,2,Oliwia Luto,1,Olsza,1,ona tańczy dla mnie,1,operacja,1,opiekunka,1,opinia,1,opłata,1,opowieść,1,ops,1,OPS Pysząca,1,OPS Śrem,2,orkiestra,1,orkiestra dęta,2,orlik,1,orszak,1,Orszak Trzech Króli,1,osiedle,2,Oskarżenie,1,osp,1,OSP Niesłabin,1,OSP Radzewo,1,ostrzeżenie,2,oszust,1,oszuści,1,Ośrodek Okapi w Pyszącej,1,Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie,2,oświetlenie,2,oświetlenie przejścia dla pieszych,2,oświetlenie przejść dla pieszych,2,Otton I Wielki,1,otwarcie,13,otwarcie basenu,3,otwarcie sezonu,1,owoce miłości,1,pagost,1,Pan Wuefista,1,Papa D,3,Papa Dance,1,parada,1,parada bajek,1,parada smoków,1,parafialny festyn rodzinny,1,Paranienormalni,1,park,5,park handlowy,4,Park Miejski,1,Park Miejski im. Powstańców Wielkopolskich,1,park odlewników,4,parking,5,Pasieka dredziarza,1,pasjonaci,2,Patrycja Wyciszkiewicz,2,Patryk Klupś,1,Paulina Hennig-Kloska,1,Paweł Kotas,1,Paweł Piątek,1,Paweł Stasiak,3,pawilon wystawowy,1,Pączki w tłuszczu,1,Pączkownia,2,peader o'guilin,1,peja,1,Perfect,1,PGK Śrem,1,piersi,2,pierwsza biografia,1,pierwsza komunia,1,Pierwszy dzień wiosny,1,pies,1,pijany,6,pijany kierowca,3,pijany listonosz,1,piłka nożna,85,piłka nożna kobiet,8,piłkarska liga,1,piłkarskie poniedziałki,1,Piotr Baron,1,Piotr Bojarski,1,Piotr Karliński,1,Piotr Pawlicki,1,Piotr Ruta,1,pirat drogowy,1,pirotechnika,1,PiS,1,pizza,1,pizzeria,1,Pizzeria Tropicana,2,Plac Wolności,1,plaga prusaków,1,plama,1,plama olejowa,1,plan imprezy,2,plaża,13,plaża miejska,16,plebiscyt,1,plener,3,Plik dźwiękowy,1,płatny,1,pływanie,11,pobicie,1,pociąg,2,pociąg w Śremie,2,pod wpływem alkoholu,1,podejrzany,1,podróżnicza,1,podsumowanie,2,podziękowania,1,poeist śrem,1,poezja śpiewana,1,pogamanie,1,pogoda,1,pokaz,2,pole dance,1,policja,46,Policz się z cukrzycą,1,polinova swim cup,1,polityka,6,Polsat Boxing Night,1,Polska,3,Polska w kwiatach,1,Polski Związek Wędkarski,1,polskie disco,1,położna,1,pomaganie,6,pomnik,1,pomóż,1,pop,2,Postaw na talent,1,Posterunek Policji,1,poszukiwania,4,potrącenie,1,powiat,2,Powiat Śrem,1,powiatowe obchody,1,Powiatowy Bieg Niepodległości,2,powitanie lata,5,Powstanie Wielkopolskie,2,powtórka,2,Poznajemy Sołectwa Gminy Dolsk,1,Poznań,7,Poznańska Kolej Metropolitalna,2,Poznański Gang Buldozi,1,Poznańskie Słowiki,1,pożar,6,pożar odpadów,3,pożar śmieci,4,pożar w Pyszącej,4,pożegnanie,1,półkolonie,3,półmaraton,10,Półmaraton Śrem,2,praca,2,prace fotograficzne,1,prawdziwe wydarzenia,1,prawo jazdy,2,premiera,1,prewencja,1,prezent,2,prezentacje taneczne,1,prezydent,4,Prezydent Poznania,1,Prezydent RP,1,procesja,2,prognoza pogody,1,program,3,Program dożynek,1,program TVP,1,programowanie,3,programowanie Scrtach,1,projekt,1,Projekt 5 zmysłów,1,promenada,2,Promenada jak za dawnych lat,1,Promenada. Jak za dawnych lat,1,protest,8,Protest przeciwko UKS,3,proxicom,3,Proxicom Squash GP,2,prusaki,1,prusaki w Pyszącej,1,Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej,1,przedstawienie,1,przedszkole,9,przedszkole jarzębinka,2,przedszkole językowe,2,Przedszkole Kinderki,1,Przedszkole Niezapominajka,1,przedszkole pod wierzbami,2,przegląd,2,przegląd teatrzyków przedszkolnych,1,przejście dla pieszych,3,przemarsz,2,przemoc,1,Przemysław Borkowski,2,przerwa techniczna,1,przesłuchanie,2,przewóz zwierząt,1,przygotowania,1,Przyjaciółki,2,przyjaźń,1,Psarskie,5,PSS Społem,5,psy,2,pszczoły,2,Puchar Dolskiej Ligi Halowej,1,puchar ligi halowej Śrem,1,Puchar Tymbarka,1,Pumptrack,4,Pure Workout,2,Pysząca,5,Raben,1,Rada Miejska,1,rada sołecka,1,Radek Liszewski,1,Radosny Maluch,1,Radzewo,1,rajd rowerowy,1,Ramigiusz Mróz,1,rap,2,raper,1,ratuj,1,recenzja,1,Red Lips,2,reforma edukacji,1,region śremski,1,rekreacja,5,Remigiusz Mróz,1,remont,6,remont basenu,2,Reprezentacja Polski,1,restauracje mobilne,1,retro,1,rękodzieło,1,Robert Gołębiowski,1,Robert Kasprzycki,1,Robert Kornacki,1,Robert Małecki,1,Robert Piątek,2,robotyka,1,rock,11,rocznica,2,Rocznica Rozstrzelania Synów Ziemi Śremskiej,1,rocznica ślubu,1,ROD,1,rodzina,2,rodzinna,1,Rodzinne Ogrody Działkowe,1,rok na kwiatowej,1,Rok na Kwiatowej. Zmarznięte serca,1,rok szkolny,3,Rok w ogrodzie,1,rondo,2,rondo jana pawła ii,1,rower,22,rowerem do Śremu,1,rowery górskie,1,rowerzystka,3,Roxana Tutaj,4,Roxana Tutaj amp; Good Omen,1,rozbój,1,rozbudowa,2,rozkład jazdy,1,rozmowa,1,rozpoczęcie roku szkolnego,2,rozrywka,1,roztańczone przedszkolaki,1,ruch wahadłowy,1,ruda,1,rugby,1,runmageddon,5,runmageddon sahara,1,runner's power,4,Runners Power,1,runners powers,3,rust,1,rynek,3,rynek w Dolsku,1,rynek w śremie,3,Ryszard Ćwirlej,1,rzeka,1,rzeka warta,2,rzeźby,1,sadzenie kwiatów,1,sala widowiskowa,4,samochód,1,schronisko,2,schronisko dla zwierząt,1,schronisko w gaju,4,sejm rp,1,sekcja bokserska,1,senior,4,seniorskie środy,1,sensacja,1,seria reporterska,1,sezon,1,sezon rowerowy,3,siatkówka,1,Silibrand,3,silny wiatr,1,siłownia,2,siłownia plenerowa,2,Skarbnica Talentów,1,sklep,6,skład budowlany,1,sławek lisowski,1,SM,3,SM Śrem,5,SM w Śremie,1,Smash,2,smoki,1,smrud,1,smutek,1,Smyki,1,Smyki3,1,snowboard,1,Solid MTB Maraton,1,sołectwo,1,sparing,1,speedway,1,spinner,1,Sport,648,Sport od kuchni,1,SportujMy.pl,1,Sporty Walki Śrem,1,spot,1,spotkanie,10,spółdzielnia mieszkaniowa,5,Spółdzielnia Mieszkaniowa w Śremie,14,sprawca,3,Sprintem do marzeń,1,sprzątanie świata,1,squash,3,squash Śrem,2,stacja paliw,2,stadiom miejski w śremie,1,stadion,8,stadion miejski,3,Stadion Miejski w Śremie,10,stan wody,1,starosta śremski,3,Starostwo Powiatowe,2,Stary Rynek,1,Stihl,1,STIHL POZnan Ice Festival,1,stowarzyszenie,1,stowarzyszenie jasny horyzont,1,Straż Miejska,3,straż pokażna,1,Straż Pożarna,9,strażacki dzień dziecka,1,street soccer,1,Street Workout,3,strefa rozrywki,1,strongman,1,Studio Piosenki Melody,2,studniówka,1,sygnalizacja świetlna,1,Sylwester Kaczmarek,1,sylwetka,1,Sylwia Grzeszczak,5,Sylwia Trojanowska,1,syreny alarmowe,1,szachy,1,szczęście,1,szkoła,12,Szkoła Podstawowa nr 4,1,Szkoła Podstawowa nr 5,2,Szkoła podstawowa nr 6,1,Szkoła Podstawowa w Krzyżanowie,1,szkoła tańca,1,szkoła w Dąbrowie,1,szpak,1,szpital,1,sztafeta,6,Sztafeta 20 Października,2,Sztandar,1,sztuczne ognie,1,Szybka 2,1,szybowiec,2,Szymon Majewski,2,Szymon Szlauderbach,1,ścieżka rowerowa,1,śledcza,1,śmieci,2,śmiertelny wypadek,5,śmigłowiec,1,śnieżyca,1,ŚOK,3,ŚOK Śrem,13,średzkie sejmiki kultury,1,Śrem,149,Śrem Triathlon,5,Śremscy Migacze,1,Śremsk Ośrodek Kultury,1,Śremska Grupa Fotograficzna,2,Śremska Karta Seniora,1,Śremska Liga Halowa,1,Śremska Wieża,2,Śremski Fyrtel po Naszymu,1,Śremski Ośrodek Kultury,33,Śremski Sport,24,Śremskie Ośrodek Kultury,2,Śremskie Żyrafy,2,Śremskie Żyrafy 2017,2,śremsong,5,śremsong 2017,5,środa wielkopolska,2,środa wlkp,1,światełko do nieba,1,światła,1,Świąteczne Klimaty,1,święta,7,święto,5,święto zmarłych,1,tablica,1,taekwondo,2,tajemnica,1,Talent Show,2,taniec,6,taniec polonez,1,Tankownia Pub,1,tańce,3,Targi Dziecięce,1,Targowisko Miejskie,2,teatr,1,teatrzyk,1,teledysk,1,telefon,1,Teofil Marciniak,1,terminarz,1,Terra Flower Power,1,Terytorialsi,1,The Colt's,3,The Shvagiers,4,to co nam było,1,Tomasz Karolak,2,Tomasz Niecik,2,Tomasz Żak,8,tor przeszkód,1,tor wibit,1,Totem,4,Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brodnickiej Gniazdo,1,trampkarz,1,trener,3,trener personalny,1,trening,5,trening biegów przeszkodowych,1,trening siłowy,1,trening w plenerze,2,triathlon,9,trojaczki,1,Tropicana,2,tropikalna płówka,1,tropikalna połówka,2,trup,1,Trzech Króli,1,trzeci bieg szymanowski,1,turniej,14,turniej piłkarski,7,Tyberian,1,Tyberiusz "Tyberian" Kowalczyk,1,Tyberiusz Kowalczyk,1,U Studni,1,ucho prezesa,1,uciekinier,2,uczelnia,1,uczniowie,2,uderzał,1,ukradł,1,uks śrem,6,ulewa,2,ulica,1,ulica staszica,1,ulice śremu,1,Unia Leszno,1,uprawa,2,uprawa konopi indyjskich,1,urban fantasy,1,uroczystość,2,urodziny,1,urodziny Camping Hill,1,Urszula,2,Urszula Kasprzak,1,Urząd Miejski,1,utrudnienia,5,Victoria Schwab,1,Villa Natura,1,Violetta Szostak,1,W nastroju świątecznym,1,waga,1,wagary,1,wahadło,1,wakacje,9,wakacje na rowerze,1,wakeboard,2,wakepark,1,wakeplace,2,walentynki,2,walne,1,wandal,1,wandalizm,3,warsztaty,4,Warta,2,warta śrem,52,weekend,3,wernisaż,1,Weronika Burlaga,2,weto,1,wędkarstwo,4,wędrowne ptaki,1,wiadukt,1,wiatr,2,wichura,3,Wideo,1,Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,4,wielkanoc,2,Wielki tydzień,1,Wielkopolski Festiwal Fotografii,1,Wielkopolski Zlot Małych Molosów,3,wieś,2,więzienie,2,Wigilia,1,Wigilia klubowa,1,Wiktor Borysewicz,1,Wiktor Trofimov,1,wiosenny cross,1,wiosna,1,Witold Czarnecki,1,Witold Czuksanow,1,wizyta,1,wizyta Prezydenta,2,władca niemiec,1,Włodzimierz Nowak,1,wniebowzięcie NMP,1,wodnik śrem,6,Wojska Obrony Terytorialnej,1,Wojska Obrony Terytorialnej.,1,wojsko,1,wokalistka,1,wolontariat,1,Woodstock,2,WOŚP,4,WOT,1,wózek,1,wspomnienia,2,współpraca,1,Wszystkich Świętych,2,wybieg dla psów,1,wybory,8,wybory samorządowe,10,wycieczka,2,wycieczka rowerowa,2,wydarzenia,1,wydawnictwo,9,wydawnictwo czwarta strona,22,Wydawnictwo Poznańskie,4,wydawnistwo czwarta strona,1,wyjazd,1,wykluczenie,1,wykład,3,wyniki,1,wypadek,16,wypadek w Czmoniu,1,wypadek w Manieczkach,1,wypadek w pracy,1,wystawa,6,występ,5,występy artystyczne,1,Wysypisko,1,Wysypisko śmieci,1,wyścig,1,wyścigi,2,Wywiad,23,Wyższa Szkoła Logistyki,1,WZPN,1,wzrost,1,XII Talent Show,1,YouTube,1,Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku,5,Z popiołów,1,zabawa,4,zabawa taneczna,2,zabawki,1,Zaczekaj na mnie,1,Zaduszki Muzyczne,1,zaginiony,3,zajęcia bezpłatne,2,zajęcia dla dzieci,1,Zakładnik,1,Zakochaj się Julio,1,zakończenie,1,zakończenie lata,2,zakończenie sezonu,1,zakupy,3,załoga bulldoga,1,zanieczyszczenie powietrza,1,Zaniemyskie Bitwy Morskie,14,Zaniemyśl,16,zaproszenie,4,zarząd,2,Zastrzyk śmierci,1,zatrzymany,1,zawodnik mma,1,zawody,21,zawody piłkarskie,1,zawody pływackie,1,Zbrudzewo,1,Zbyszek Hoppe,1,Zbyt piękne,1,zdjecia,2,Zdjęcia,202,zdrowie,1,zenek martyniuk,1,zespół,1,zespół FENIX,3,zespół muzyczny,2,zespół news,1,zespół Ogień,1,zespół szkół ekonomicznych,10,Zespół Szkół Katolickich,2,zgromadzenie,2,zlot,5,złapany,1,złodziej,4,Zmarznięte serca,1,znakowanie rowerów,1,znęcał się,2,zoo,1,Zrób ten zielnik,1,ZSE Śrem,2,ZST Śrem,1,ZSzE Śrem,1,Zuzia Lambryczak,1,zwierzęta,2,Zwolnieni z Teorii,2,Żabka,1,że o Szwecji,1,Żeglarstwo,1,żłobek,1,żużel,3,
ltr
item
naszsrem.pl - cały Śrem w jednym miejscu: Nabór 2017 - Rekrutacja do przedszkoli oraz szkół podstawowych
Nabór 2017 - Rekrutacja do przedszkoli oraz szkół podstawowych
naszsrem.pl - cały Śrem w jednym miejscu
https://www.naszsrem.pl/2017/03/nabor-2017-rekrutacja-do-przedszkoli.html
https://www.naszsrem.pl/
https://www.naszsrem.pl/
https://www.naszsrem.pl/2017/03/nabor-2017-rekrutacja-do-przedszkoli.html
true
2145491363796350692
UTF-8
Loaded All Posts Nie znaleziono żadnych postów ZOBACZ WSZYSTKO Readmore Odpowiedz Cancel reply Usuń Przez Home STRON POSTÓW Zobacz wszystko POLECANE DLA CIEBIE ETYKIETA ARCHIWUM SZUKAJ WSZYSTKIE POSTY Not found any post match with your request Powrót Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Ndz Pn Wt Śr Czw Pt Sob Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now minutę temu $$1$$ minutes ago godzinę temu $$1$$ hours ago Wczoraj $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago więcej niż 5 tygodni temu Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy